Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury
z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko
specjalista w Dziale Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia: 17 lipiec 2015
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- organizowanie i obsługa postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych
- nadzór nad realizacją umów w zakresie udzielonych zamówień publicznych
- sporządzanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- sporządzanie projektów ogłoszeń i/lub projektów zaproszeń do udziału w postępowaniach prowadzonych w trybach negocjacyjnych oraz przygotowanie zaproszeń do składania ofert
- wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych związanych z potrzebą zapewnienia prawidłowego i sprawnego toku prowadzonych postępowań, w tym dokonywanie oceny kwalifikacji planowanych i wykonywanych czynności prawnych, a także zamierzonych działań gospodarczych po kątem stosowania do nich przepisów o zamówieniach publicznych a także wyboru i prowadzenia określonego rodzaju postępowania


Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie preferowane kierunki - prawo, administracja
- co najmniej 5 letni staż pracy związany z samodzielnym wykonywaniem obowiązków dot. zamówień publicznych, w tym staż w jednostkach sektora finansów publicznych
- niekaralność
- bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych i finansów publicznych


Wymagania dodatkowe:
- studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych


Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wskazujące na posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ............. ”, należy składać osobiście bądź w formie elektronicznej na adres: biuro@ec1lodz.pl lub przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 31 lipiec 2015 16:00
Termin składania dokumentów: 31 lipiec 2015 15:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2014-03-10 09:35:25)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2015-07-17 15:58:25)
Liczba odwiedzin: 1185959

design by fast4net