Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: specjalista/główny specjalista w Wydziale Rozwoju w Dziale Zarządzania Projektami w wymiarze ½ etatu
Data wprowadzenia: 21 grudzień 2015
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- przygotowanie i realizacja projektów inwestycyjnych związanych z działalnością instytucji kultury
- weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie prawa i sztuki budowlanej oraz rozwiązań architektonicznych
- przygotowywanie dokumentów projektowych i budowlanych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych
- udział w procedurach dotyczących udzielania zamówień publicznych
- udział w opracowywaniu harmonogramu rzeczowej realizacji projektów oraz ich realizacja
- przygotowywanie i realizacja budżetu projektu i utrzymywanie kontroli nad kosztami
- przygotowywanie niezbędnych dokumentów do realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez „EC1 Łódź - Miasto Kultury”
- prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem dofinansowań dla inwestycji, w tym ze środków zewnętrznych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji
- wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku architektura i urbanistyka
- umiejętność obsługi programów AutoCAD

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w prowadzeniu działań w zakresie rewaloryzacji budynków lub nowego sposobu ich użytkowania
- doświadczenie w zarządzaniu projektami

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko specjalista/główny specjalista w Wydziale Rozwoju w Dziale Zarządzania Projektami w wymiarze ½ etatu"
należy składać osobiście, bądź przesyłać na adres:

EC1 Łódź-Miasto Kultury 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3


w terminie do dnia 4 stycznia 2016 roku.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 4 styczeń 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 4 styczeń 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2015-12-21 16:29:45)
Liczba odwiedzin: 1185923

design by fast4net