Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: specjalista/główny specjalista w Wydziale Rozwoju w Dziale Zarządzania Projektami
Data wprowadzenia: 21 grudzień 2015
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- realizacja projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych związanych z działalnością instytucji kultury, w tym w szczególności w zakresie wykorzystania nowych technologii
- opracowywanie harmonogramu rzeczowej realizacji projektów oraz ich realizacja
- przygotowywanie oraz realizacja budżetów projektów i utrzymywanie kontroli nad kosztami
- współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi ekspertyzami i załącznikami
- udział w procedurach dotyczących udzielania zamówień publicznych
- przygotowywanie okresowych rozliczeń rzeczowo-finansowych oraz rozliczenia końcowego projektów.

Wymagania niezbędne/konieczne:
- przynajmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 letnie na stanowiskach związanych z koordynacją lub realizacją projektów lub inwestycji
- wykształcenie wyższe magisterskie.

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w prowadzeniu działań w zakresie nowych technologii, IT, cyfryzacji lub budowy i zarządzania cyfrowym archiwum.

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko specjalista/główny specjalista w Wydziale Rozwoju w Dziale Zarządzania Projektami"
należy składać osobiście, bądź przesyłać na adres:

EC1 Łódź-Miasto Kultury 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3

w terminie do dnia 11 stycznia 2016 roku.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 11 styczeń 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 11 styczeń 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2015-12-21 16:25:24)
Liczba odwiedzin: 1185947

design by fast4net