Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Sekretarka/Sekretarz w Dziale Organizacyjnym
Data wprowadzenia: 16 grudzień 2015
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- prowadzenie sekretariatu EC1 Łódź – Miasto Kultury
- wykonywanie czynności kancelaryjnych, w tym ewidencjonowanie i rozdzielanie korespondencji wraz z ekspedycją poczty
- przekazywanie do realizacji decyzji i poleceń wydanych przez dyrektora i zastępcę dyrektora EC1 Łódź-Miasto Kultury
- przygotowywanie projektów pism, informacji, opracowań i innych materiałów na potrzeby Instytucji
- planowanie czasu pracy: prowadzenie kalendarza spotkań, koordynacja harmonogramu pracy dyrektora i zastępcy dyrektora EC1 Łódź-Miasto Kultury w zakresie terminów konferencji, spotkań , narad
- obsługa organizacyjna, merytoryczna i techniczna wizyt i spotkań, a także delegacji krajowych i zagranicznych.

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie
- przynajmniej 2 letni staż pracy na podobnych stanowiskach, preferowane doświadczenie w instytucjach samorządowych lub instytucjach kultury
- znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania instytucji kultury, zamówień publicznych
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- biegła obsługa programów użytkowych i urządzeń biurowych

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sekretarki/Sekretarza w Dziale Organizacyjnym”, należy składać osobiście, bądź w formie elektronicznej na adres biuro@ec1lodz.pl lub przesyłać na adres:

EC1 Łódź-Miasto Kultury 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3 w terminie do dnia 22 stycznia 2016 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 22 styczeń 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 22 styczeń 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2015-12-16 15:57:05)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2016-01-08 10:05:09)
Liczba odwiedzin: 1185986

design by fast4net