Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Księgowa/księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym
Data wprowadzenia: 7 wrzesień 2015
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- księgowanie dokumentów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- rozliczanie środków trwałych w budowie
- rozliczanie i księgowanie amortyzacji i umorzeń - uzgadnianie kont księgowych
- rozliczanie dokumentacji związanej z inwentaryzacją majątku

Wymagania niezbędne/konieczne:
- przynajmniej 4 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
- wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane kierunki ekonomia, rachunkowość
- znajomość polskich przepisów dotyczących rachunkowości, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Księgowa/księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym" należy składać osobiście, bądź przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 21 września 2015 roku.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 21 wrzesień 2015 16:00
Termin składania dokumentów: 21 wrzesień 2015 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2015-09-07 12:08:39)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2015-09-07 12:14:20)
Liczba odwiedzin: 1185957

design by fast4net