Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Kierownik Działu Łódź Film Commission
Data wprowadzenia: 17 lipiec 2015
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań  Działu Łódź Film Commission,
- pozyskiwanie produkcji filmowych, telewizyjnych i reklamowych,
- udzielanie kompleksowego wsparcia produkcjom filmowym, telewizyjnym i reklamowym, w tym pomoc w wyszukiwaniu lokalizacji zdjęciowych, w kontaktach z właścicielami obiektów, w uzyskiwaniu wszelkiego typu pozwoleń,
- pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia, produkcja filmowa,
- przynajmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu/koordynowaniu pracą zespołu, w tym doświadczenie w realizowaniu projektów promocyjnych,
- udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych,
- doświadczenie w pozyskiwaniu produkcji filmowej,
- znajomość branży filmowej w Polsce,
- umiejętność komunikowania, zwłaszcza wobec „szerokiej” widowni, również w języku obcym,
- biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).

Wymagania dodatkowe:
- staż pracy w sektorze finansów publicznych,
- dobra znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, zamówień publicznych i finansów publicznych,
- dyspozycyjność.

Każda oferta kandydata musi zawierać:
  • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie;
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
  • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,  w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
  • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 2/2015 na stanowisko ……………… ”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 31 lipiec 2015 16:00
Termin składania dokumentów: 31 lipiec 2015 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2015-07-17 15:03:34)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2015-07-17 15:55:29)
Liczba odwiedzin: 1185953

design by fast4net