Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowiska pracy: Główny specjalista/specjalista Wydziale Finansowo-Księgowym
Data wprowadzenia: 3 styczeń 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- opracowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych
- opracowywanie zmian w rocznych planach finansowych
- monitorowanie realizacji planów finansowych
- prowadzenie ewidencji zaangażowania planu finansowego
Wymagania niezbędne/konieczne:
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
- wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane kierunki ekonomia, rachunkowość
- znajomość polskich przepisów dotyczących rachunkowości, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług
Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych będzie dodatkowym atutem

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko …………. w Wydziale Finansowo-Księgowym”
należy składać osobiście, bądź w formie elektronicznej na adres biuro@ec1lodz.pl bądź przesyłać na adres:

EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 22 stycznia 2016 roku.
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 22 styczeń 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 22 styczeń 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-01-04 08:49:09)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2016-01-08 10:07:57)
Liczba odwiedzin: 1185984

design by fast4net