Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Zastępca Kierownika Działu Technicznej Obsługi Kompleksu do spraw ochrony osób i mienia w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 5 grudzień 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- koordynowanie i nadzorowanie całości wykonywanych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach Instytucji, zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, likwidowanie zagrożeń, przeciwdziałanie powstawaniu szkód oraz niedopuszczanie do wstępu i przebywania w obiektach osób nieuprawnionych
- podejmowanie działań a także doradztwo w celu zapewnienie efektywnej ochrony osób i mienia a także należytej, profesjonalnej jakości realizowanych usług w tym zakresie
- opracowanie i wdrożenie szczegółowych procedur w zakresie jednolitych zasad i standardów ochrony obiektów, mienia i osób
- przeprowadzanie szkoleń i instruktaży o tematyce związanej z zapewnieniem ochrony osób i mienia a także wdrożeniem opracowanych procedur i instrukcji

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, kursy specjalistyczne
- znajomość tematyki, a także branży związanej z systemem bezpieczeństwa
- przynajmniej 8 letnie doświadczenie w służbach mundurowych, w tym 2 letnie na stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych
- bardzo dobra znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony osób i mienia

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: Nabór na stanowisko „Zastępca Kierownika Działu Technicznej Obsługi Obiektu do spraw ochrony osób i mienia”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 16 grudnia 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane. „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 16 grudzień 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 16 grudzień 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-12-05 14:31:11)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2017-01-09 15:52:19)
Liczba odwiedzin: 1185913

design by fast4net