Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Technik w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksu (branża elektryczna) w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 16 wrzesień 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- obsługa techniczna budynków kompleksu EC1 w zakresie instalacji SN, nN, i niskoprądowych
- prowadzenie bieżących prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, naprawczych i remontowych sieci i urządzeń instalacji niskoprądowych
- prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych i naprawczych urządzeń teletechnicznych, usuwanie awarii instalacji elektro-energetycznej, teletechnicznych i informatycznych
- prowadzenie prac prewencyjnych, przeglądów okresowych, remontów i konserwacji urządzeń, instalacji, infrastruktury elektro-energetycznej, stacji transformatorowych
- prowadzenie i aktualizacja dokumentacji urządzeń, instalacji i infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej
- gromadzenia danych, sporządzanie raportów, analiz dotyczących zużycia energii
- podstawowa obsługa instalacji p.poż i oświetlenia awaryjnego, automatyki węzła cieplnego, automatyki pompowni, automatyki wentylacji, automatyki sterującej i systemów monitorowania technicznego BMS
- bieżąca kontrola zużycia i rozliczanie energii elektrycznej
- nadzór i kontrola nad firmami zewnętrznymi realizującymi czynności techniczne (serwis, przeglądy, naprawy, modernizacje, demontaże, konserwacyjne)

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie średnie techniczne specjalności elektrotechnika, automatyka
- przynajmniej 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, na budowie lub przy eksploatacji budynków
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość przepisów i zasad pracy przy urządzeniach technicznych
- posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego: E do 15 kV, gr.1

Wymagania dodatkowe:
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego: D do 15 kV, gr.1
- znajomość pakietu biurowego, programów typu AutoCad

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko technik w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksu” (branża elektryczna), należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 27 września 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 27 wrzesień 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 27 wrzesień 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-09-16 15:39:18)
Liczba odwiedzin: 1185975

design by fast4net