Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale upowszechniania Kultury Filmowej do spraw promocji Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 9 wrzesień 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- wypracowanie strategii komunikacji Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- kreowanie i wprowadzanie w życie działań promocyjnych Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- stworzenie marki Narodowego Centrum Kultury Filmowej w środowiskach filmowych na terenie całego kraju
- organizacja konferencji prasowych i spotkań popularyzujących wiedzę o Narodowym Centrum Kultury Filmowej także w trakcie wydarzeń filmowych
- przygotowanie i prowadzenie programów radiowych lub telewizyjnych realizowanych przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury Filmowej
- realizacja koncepcji nowoczesnych, interaktywnych i multimedialnych ścieżek dydaktycznych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu filmoznawstwa, nauk humanistycznych lub kulturoznawstwa
- udokumentowane osiągnięcia z zakresu prowadzenia działań promocyjnych, budowy marek, opracowywania strategii komunikacji
- 5 letnie doświadczenie na podobnych, samodzielnych stanowiskach pracy
- komunikatywność we wszystkich rodzajach mediów
- biegła znajomość przynajmniej dwóch języków obcych

Co oferujemy:
- pracę w zespole kreatywnym przygotowującym projekt Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- wkład w powstanie od podstaw narodowej instytucji kultury zajmującej się propagowaniem wiedzy o kinie
- możność poznania i kreowania wszelkich aspektów działalności wystawienniczej, edukacyjnej w zakresie kultury filmowej
- uczestnictwo w organizacji wydarzeń kulturalnych i filmowych
- pracę w organizacji przygotowującej inne projekty realizowane przez EC1 Łódź-Miasto Kultury

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista w Dziale Upowszechniania Kultury Filmowej do spraw promocji Narodowego Centrum Kultury Filmowej”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 20 września 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 20 wrzesień 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 20 wrzesień 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-09-09 13:36:58)
Liczba odwiedzin: 1185911

design by fast4net