Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Upowszechniania Kultury Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 18 październik 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- opracowywanie koncepcji i organizacja wydarzeń filmowych, festiwali i przeglądów
- programowanie repertuaru stałych i czasowych spektakli kinowych Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- wypracowanie i utrzymywanie ścisłej więzi z dystrybutorami, organizatorami imprez filmowych i festiwali
- wypracowanie relacji z podmiotami zajmującymi się realizacją projektów filmowych na terenie Łodzi
- kreowanie i prowadzenie inicjatyw upowszechniających kulturę filmową o lokalnym i ogólnopolskim wymiarze
- prowadzenie sal kinowych oferowanych przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej
- realizacja koncepcji nowoczesnych, interaktywnych i multimedialnych ścieżek dydaktycznych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie kierunkowe z zakresu filmoznawstwa, kulturoznawstwa lub kierunków humanistycznych
- przynajmniej 2 letni staż zawodowy na podobnych stanowiskach pracy
- wysokie kompetencje w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych: przeglądów filmów, festiwali, premier, pokazów specjalnych
- umiejętność koordynacji zespołu organizującego wydarzenia filmowe
- gruntowna znajomość historii kina i filmu najnowszego
- kreatywność w zakresie programowania przeglądów filmowych i festiwali
- znajomość środowiska filmoznawców, krytyków filmowych, programów festiwali i realizatorów filmów
- zdolność do realizacji projektów w zakresie upowszechnianiem kultury filmowej skierowanych do różnych środowisk i generacji
- biegła znajomość języka obcego

Co oferujemy:
- praca w zespole kreatywnym przygotowującym projekt Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- wkład w powstanie od podstaw narodowej instytucji kultury zajmującej się propagowaniem wiedzy o kinie
- możność poznania i kreowania wszelkich aspektów działalności wystawienniczej, edukacyjnej w zakresie kultury filmowej
- uczestnictwo w organizacji wydarzeń kulturalnych i filmowych

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty w Dziale Upowszechniania Kultury Filmowej”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 31 października 2016 roku
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane. „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 31 październik 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 31 październik 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-10-18 15:37:18)
Liczba odwiedzin: 1185925

design by fast4net