Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksu (branża elektryczna) w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 23 wrzesień 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- obsługa techniczna infrastruktury technicznej, a także wyposażenia technicznego kompleksu
- prowadzenie kontroli obiektów kompleksu, przeprowadzanie przeglądów, pomiarów kontrolnych a także bieżących prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych sieci, instalacji i urządzeń technicznych wraz z utrzymaniem ich w należytej sprawności
- prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej, kompletowanie dokumentacji powykonawczej, gromadzenie, sporządzanie i publikacja instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i infrastruktury technicznej
- nadzór techniczny nad wykonywaniem postanowień umów najmu w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń technicznych
- współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i dozoru technicznego, organami administracji publicznej i podmiotami gospodarczymi w sprawach właściwych dla tych podmiotów
- nadzór i kontrola dostaw mediów, bieżąca analiza zużycia mediów oraz ich rozliczanie
- opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia, projektów umów, szacunków cenowych, wniosków i innych dokumentów związanych z zakresem działania niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawa
- organizowanie i przeprowadzanie procesów odbiorowych wraz ze spisaniem protokołów odbiorów technicznych i końcowych oraz wyodrębnienie listy usterek koniecznych do usunięcia w ramach robót realizowanych przez wykonawców.

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe techniczne, specjalności elektrotechnika, automatyka
- przynajmniej 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, na budowie lub przy eksploatacji budynków
- bardzo dobra znajomość prawa budowlanego
- posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego: E i D gr. 1

Wymagania dodatkowe:
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie związane z zakresem działania
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- znajomość pakietu biurowego, programów typu AutoCad

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksu” (branża elektryczna), należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 14 października 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane. „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 14 październik 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 14 październik 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-09-23 14:30:44)
Liczba odwiedzin: 1185936

design by fast4net