Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksu (branża budowlana) w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 7 grudzień 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- prowadzenie kontroli obiektów kompleksu, przeprowadzanie przeglądów, pomiarów kontrolnych a także bieżących prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych urządzeń technicznych, budynków i budowli wraz z utrzymaniem ich w należytej sprawności
- prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej, kompletowanie dokumentacji powykonawczej
- prowadzenie nadzoru technicznego nad wykonywaniem postanowień umów najmu w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych
- współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i dozoru technicznego, organami administracji i podmiotami gospodarczymi w sprawach właściwych dla tych podmiotów
- prowadzenie dokumentacji obiektów kompleksu budynków

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek budownictwo
- doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, na budowie
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej
- bardzo dobra znajomość prawa budowlanego
- komunikatywna znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe:
- znajomość programów typu AutoCad

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksu” (branża budowlana), należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 19 grudnia 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane. „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 19 grudzień 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 19 grudzień 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-12-07 15:56:18)
Liczba odwiedzin: 1185992

design by fast4net