Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Planetarium (w zakresie grafiki do produkcji fulldome) w wymiarze 1/2 etatu
Data wprowadzenia: 22 listopad 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- tworzenie storyboardów, animacji, obiektów 3D, tekstur, grafiki pokazów do Planetarium i Sferycznego Kina 3D
- tworzenie grafiki do materiałów promocyjnych i strony internetowej
- przygotowywanie materiałów graficznych do celów ekspozycyjnych
- współtworzenie pokazów astronomicznych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki plastyczne, grafika komputerowa lub pokrewne
- doświadczenie w tworzeniu modeli 3D, tekstur, grafik, animacji, storyboardów (prosimy o przedstawienie portfolio)
- znajomość oprogramowania do grafiki 3D (3d Studio Max)

Wymagania dodatkowe:
- znajomość silników graficznych Unreal Engine 4, Unity, Source, itp.
- potwierdzona znajomość zagadnień z zakresu astronomii
- dorobek w dziedzinie fotografii lub filmu (prosimy o przedstawienie portfolio)

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty w Dziale Planetarium (w zakresie grafiki do produkcji fulldome), należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 16 grudnia 2016 roku
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone. Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 16 grudzień 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 16 grudzień 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-11-22 15:13:38)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2016-12-08 14:29:21)
Liczba odwiedzin: 1185963

design by fast4net