Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Naukowo-Dydaktycznym w Wydziale Centrum Nauki i Techniki w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 3 sierpień 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
 udział we współtworzeniu i wdrażaniu programu edukacyjnego Centrum Nauki i Techniki
 współpraca przy tworzeniu scenariuszy i realizacja zajęć edukacyjnych oraz popularyzatorskich Centrum Nauki i Techniki
 współpraca przy planowaniu programu oraz udział w realizacji zajęć w laboratoriach Centrum Nauki i Techniki
 współtworzenie koncepcji projektów edukacyjnych oraz udział w ich realizacji
 współtworzenie budżetów działań oraz nadzór nad ich wykonaniem
 aktywny udział we wszelkich pracach Działu Naukowo-Dydaktycznego

Wymagania niezbędne/konieczne:
 wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w zakresie nauk przyrodniczych
 co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz popularyzacji nauki
 znajomość środowiska edukacyjnego i naukowego, wraz z ich aktualną sytuacją prawną
 doświadczenie w opracowywaniu i realizacji programów dydaktycznych oraz projektów edukacyjnych
 dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Wymagania dodatkowe:
 pasja popularyzatora nauki
 kwalifikacje dydaktyczne wymagane do nauczania w szkołach ponadpodstawowych
 kursy, szkolenia, studia podyplomowe, podwyższające kompetencje cenne na stanowisku pracy
 umiejętność sprawnego korzystania ze współczesnych pomocy dydaktycznych
 umiejętność tworzenia tekstów edukacyjnych i naukowych
 obsługa systemów CMS (przydatna do publikowania materiałów na portalu Centrum Nauki i Techniki)
 doświadczenie w pracy w instytucjach popularyzujących naukę, organizacjach pozarządowych z obszaru edukacji, harcerstwie, itp.

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty w Dziale Naukowo-Dydaktycznym”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3

w terminie do dnia: 31 sierpnia 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 31 sierpień 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 31 sierpień 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-08-03 08:55:26)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2016-08-17 08:46:46)
Liczba odwiedzin: 1185996

design by fast4net