Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Marketingu i Komunikacji (w zakresie grafiki komputerowej) w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 22 listopad 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- przygotowywanie i tworzenie oprawy graficznej materiałów reklamowych (foldery i informatory)
- opracowywanie reklam drukowanych i przeznaczonych do publikacji w Internecie: ogłoszenia, prezentacje multimedialne, materiały promocyjne wydarzeń i organizowanych imprez
- obsługa fotograficzna wybranych wydarzeń kulturalnych
- obróbka fotografii na potrzeby wykorzystania w materiałach reklamowych (druk i online)

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki plastyczne, grafika komputerowa lub pokrewne
- doświadczenie w zakresie grafiki komputerowej (prosimy o przedstawienie portfolio)
- umiejętność tworzenia profesjonalnych infografik
- umiejętność tworzenia prezentacji w programie PowerPoint
- znajomość wybranych programów graficznych: InDesign, Photoshop, Illustrator

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność projektowania stron internetowych i podstawy XHTML/CSS

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Marketingu i Komunikacji należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia:16 grudnia 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone. Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 16 grudzień 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 16 grudzień 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-11-22 15:11:24)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2016-12-08 14:28:46)
Liczba odwiedzin: 1185998

design by fast4net