Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Informatyki i Multimediów w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 17 sierpień 2016
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- współpraca w ramach zespołów realizujących projekty wewnętrzne
- zarządzanie projektami wdrożeniowymi systemów teleinformatycznych wewnątrz organizacji
- uzgadnianie i analiza wymagań komórek organizacyjnych
- współpraca z dostawcami towarów i usług
- ewaluacja rozwiązań technologicznych wspierających działalność organizacji

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe bądź ostatni rok studiów
- dobra znajomość języka angielskiego
- podstawowa znajomość HTML/CSS
- znajomość oprogramowania typu CMS, np. Joomla, Drupal
- mile widziane doświadczenie we wdrażaniu i rozwoju systemów IT
- dodatkowym atutem będą doświadczenia związane z tematyką UX i technologiami mobilnymi

Wymagania dodatkowe:
- komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej
- kreatywność i zaangażowanie

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Informatyki i Multimediów”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 15 września 2016 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane. „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 24 wrzesień 2016 16:00
Termin składania dokumentów: 24 wrzesień 2016 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2016-08-17 08:49:29)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2016-09-13 15:49:09)
Liczba odwiedzin: 1185945

design by fast4net