Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 9/2019 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Inwestycji w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 28 maj 2019
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- wspieranie inspektora nadzoru w koordynowaniu działań nadzoru inwestorskiego w procesie realizacji prac projektowych i budowlanych wykonawców w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej bądź elektrycznej/teletechnicznej
- udział w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych, opiniowanie programów funkcjonalno-użytkowych sporządzanych przez podmioty zewnętrzne, opiniowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej inwestycji budowlanych
- przeprowadzanie kontroli postępu i monitorowanie prac poszczególnych wykonawców oraz odzwierciedlanie stanu postępu robót w dokumentach związanych z dokonywanymi płatnościami inwestora w stosunku do wykonawców
- udział w odbiorach technicznych wraz ze sporządzaniem protokołów odbiorów technicznych i końcowych oraz wyodrębnianie usterek koniecznych do usunięcia w ramach robót realizowanych przez wykonawców
- przeprowadzanie kontroli i dbałość o realizację inwestycji budowlanych zgodnie z ustalonym podziałem prac na poszczególne zadnia
- udział w przygotowywaniu opisów przedmiotów zamówienia, projektów umów, szacunków cenowych, wniosków i innych dokumentów związanych z zakresem swego działania niezbędnych do przeprowadzenia postępowania zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe techniczne w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bądź z zakresu instalacji elektrycznych/teletechnicznych
- przynajmniej roczne doświadczenie na stanowiskach związanych z eksploatacją i obsługą obiektów (inżynier budowy)
- znajomość prawa budowlanego, przepisów związanych z realizacją inwestycji
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej

Wymagania dodatkowe:
- przynajmniej roczne doświadczenie na budowach jako inżynier budowy, mile widziane przy realizacji inwestycji mających charakter zabytków
- znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację z zagranicznymi firmami
- znajomość programów Autocad, Norma

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych a także odpowiedniego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.*

Oferta kandydata musi zawierać:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
** druki do pobrania

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 9 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Inwestycji”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3

w terminie do dnia: 21 czerwca 2019 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 21 czerwiec 2019 16:00
Termin składania dokumentów: 21 czerwiec 2019 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2019-05-28 08:14:21)
Liczba odwiedzin: 1226534

design by fast4net