Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 9/2018 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Wystaw i Zbiorów Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1/3 etatu
Data wprowadzenia: 12 styczeń 2018
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udział w pracach związanych z realizacją projektów przez Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- tworzenie opracowań i ekspertyz na potrzeby działań związanych z ekspozycją
- koordynowanie działań w zakresie kontentu multimedialnego wystaw czasowych
- prowadzenie prac poszukiwawczych celem pozyskania materiałów audiowizualnych
- opracowywanie merytoryczne materiałów audiowizualnych do ścieżki dydaktycznej Kino Polonia, z uwzględnieniem wyboru fragmentów filmowych
- opracowywanie scenariuszy elementów multimedialnych ekspozycji stałych Narodowego Centrum Kultury Filmowej

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk humanistycznych, preferowany kierunek: kulturoznawstwo
- przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym roczne w instytucji kultury
- doświadczenie w zakresie opracowywania i zarzadzania bibliotekami plików multimedialnych
- znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie realizacji projektów kulturalnych
- doświadczenie w realizacji projektów z zakresu kultury, w tym wystaw, konferencji, projektów badawczych
- doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na projekty kulturalne
- biegła znajomość języka angielskiego

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 9 na stanowisko Specjalisty w Dziale Wystaw i Zbiorów Narodowego Centrum Kultury Filmowej”, należy składać osobiście w sekretariacie (I piętro) lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 23 stycznia 2018 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 23 styczeń 2018 16:00
Termin składania dokumentów: 23 styczeń 2018 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2018-01-12 12:31:47)
Liczba odwiedzin: 1202640

design by fast4net