Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 8/2021 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Wystaw i Zbiorów Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 1 czerwiec 2021
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- koordynowanie wskazanych projektów wystawienniczych i upowszechniających kulturę
- inicjowanie i nadzorowanie procesu realizacji projektów wystawienniczych
- udział w tworzeniu planów i harmonogramów projektów, określaniu potrzebnych zasobów do ich realizacji
- monitorowanie wydatkowania środków z budżetów projektów, sprawdzanie i opisywanie faktur i rachunków
- przygotowywanie okresowych rozliczeń rzeczowo-finansowych projektów
- koordynowanie prac zespołów projektowych, współpraca z komórkami organizacyjnymi w ramach realizacji zadań wynikających z projektów
- przygotowywanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, sprawozdań i korespondencji związanej z realizacją projektów, dbanie o ich należyty obieg
- udział w procedurach udzielania zamówień publicznych i w innych procesach zakupowych, w tym przygotowywanie właściwej dokumentacji
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie
- przynajmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, w tym na stanowiskach związanych z  prowadzeniem i rozliczaniem projektów (prosimy zawrzeć w składanej dokumentacji informację na temat rodzaju, ilości oraz wartości realizowanych bądź rozliczanych projektów)
- znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie realizacji i rozliczania projektów, w tym współfinansowanych ze środków europejskich
- znajomość ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych
Wymagania dodatkowe:
- znajomość́ specyfiki realizacji projektów z zakresu kultury
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 8 na stanowisko Specjalisty w Dziale Wystaw i Zbiorów należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 30 lipca 2021 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 30 lipiec 2021 16:00
Termin składania dokumentów: 30 lipiec 2021 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2021-06-01 15:39:27)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2021-06-28 11:59:36)
Liczba odwiedzin: 1215370

design by fast4net