Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 8/2019 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Planetarium w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 29 marzec 2019
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- prowadzenie pokazów i innych wydarzeń w Planetarium, Sferycznym Kinie 3D
- opieka nad odwiedzającymi Planetarium i ekspozycję Centrum Nauki i Techniki
- udzielanie informacji na temat Planetarium, Centrum Nauki i Techniki i prezentowanych zjawisk
- prowadzenie zajęć na ekspozycji wokół Planetarium i w Centrum Nauki i Techniki
- współudział w przygotowywaniu zajęć, pokazów i eventów w Planetarium, Sferycznym Kinie 3D

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe (przynajmniej licencjackie) ukończone na kierunku astronomia lub fizyka ze specjalizacją astrofizyka
- 2 letnie doświadczenie w pracach objętych niniejszym ogłoszeniem na stanowisko specjalisty; na stanowisko referenta doświadczenie nie jest wymagane
- umiejętność ciekawego opowiadania w przystępny sposób o trudnych zjawiskach fizycznych i astronomicznych
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- dobra obsługa komputera

Wymagania dodatkowe/mile widziane
- doświadczenie w popularyzacji nauk ścisłych (pokazy, dni otwarte, pikniki naukowe, itp.)
- znajomość sprzętu komputerowego, umiejętność diagnozowania i serwisowania
- znajomość JavaScript, Python

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) *
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 8 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Planetarium”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 30 kwietnia 2019 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 16/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 30 kwiecień 2019 16:00
Termin składania dokumentów: 30 kwiecień 2019 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2019-03-29 15:10:47)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2019-04-30 11:27:15)
Liczba odwiedzin: 1226546

design by fast4net