Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 7/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Wystaw i Zbiorów Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 1 marzec 2023
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- dokonywanie digitalizacji obiektów z posiadanych zbiorów zgodnie ze standardami Katalogu Dobrych Praktyk
- przeprowadzanie obróbki graficznej plików cyfrowych, w tym dbałość o prawidłowe przechowywanie i obchodzenie się ze zbiorami podczas całego procesu digitalizacji
- monitorowanie i wprowadzanie metadanych do plików cyfrowych
- przygotowywanie plików do wgrania, wprowadzanie danych i plików do programu ewidencji zbiorów Narodowego Centrum Kultury Filmowej oraz katalogu online
- udział w przygotowywaniu obiektów na cele wystaw stałych i czasowych
- dbałość o prawidłowe przechowywanie reprodukcji cyfrowych
- dbałość o prawidłowe przechowywanie oraz kontrolowanie stanu zachowania obiektów
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu kulturoznawstwa, nauk humanistycznych lub filmoznawstwa
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, w tym przy digitalizacji obiektów muzealnych, zabytkowych lub archiwalnych bądź w pracy ze zbiorami
- umiejętność obsługi skanera oraz urządzeń fotograficznych
- znajomość Katalogu Dobrych Praktyk Digitalizacji Obiektów Muzealnych (NIMOZ 2021)
- znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów, archiwów i bibliotek, ochroną zabytków oraz digitalizacją zbiorów
- znajomość programów graficznych (szczególnie Affinity)
 
Wymagania dodatkowe:
- mile widziane wykształcenie profilowane na muzealnictwo, archiwistykę, ochronę dóbr kultury, historię lub pokrewne
- kwalifikacje związane z fotografią
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 7 na stanowisko Specjalisty w Dziale Wystaw i Zbiorów Narodowego Centrum Kultury Filmowej należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 21 marca 2023 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Data ważności: 21 marzec 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 21 marzec 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-03-01 14:41:31)
Liczba odwiedzin: 1215403

design by fast4net