Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 7/2019 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Zarządzania Projektami w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 29 marzec 2019
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- realizacja projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych związanych z działalnością instytucji kultury
- pozyskiwanie obiektów, eksponatów, wyposażenia i licencji służących przygotowywaniu oferty działalności merytorycznej z zakresu komiksu i narracji interaktywnej a także prowadzenie całości dokumentacji z tym związanej, w tym przygotowywanie oraz realizacja harmonogramów i budżetów
- udział w procedurach dotyczących udzielania zamówień publicznych i zakupów

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowanie z zakresu muzealnictwa, archiwistyki, ochrony dóbr kultury, historii
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy
- doświadczenie przy opracowywaniu archiwaliów, obiektów kultury materialnej oraz zbiorów bibliotecznych
- doświadczenie w zakresie digitalizacji zbiorów, prowadzenia ewidencji zbiorów i baz danych zbiorów
- znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów, archiwów i bibliotek, ochroną zabytków oraz digitalizacją zbiorów
- znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym

Wymagania dodatkowe:
- wiedza związana ze sztuką komiksu lub grami komputerowymi
- obsługa programów wspomagających zarządzanie projektami

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) *
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 7 na stanowisko Specjalisty w Dziale Zarządzania Projektami”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 30 kwietnia 2019 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 16/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 30 kwiecień 2019 16:00
Termin składania dokumentów: 30 kwiecień 2019 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2019-03-29 15:08:40)
Liczba odwiedzin: 1226540

design by fast4net