Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 6/2019 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Wydziale Łódź Film Commission w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 26 marzec 2019
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- prowadzenie dokumentacji, monitorowanie ewaluacji Łódzkiego Funduszu Filmowego
- udział w procesie negocjowania umów z producentami
- przygotowywanie analiz, sprawozdań, raportów z zakresu realizowanych zadań oraz wybranych zagadnień dot. przemysłu audiowizualnego
- udzielanie kompleksowego wsparcia produkcjom filmowym i telewizyjnym od pierwszego kontaktu do zamknięcia produkcji, pomoc w wyszukiwaniu lokalizacji zdjęciowych, kontaktach z właścicielami obiektów, uzyskiwaniu pozwoleń
- organizowanie wydarzeń branżowych: warsztatów, spotkań, szkoleń dla producentów filmowych i specjalistów z branży filmowej
- przygotowywanie udziału w targach i wydarzeniach w kraju i zagranicą
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzone działania
- przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych, konkursowych związanych z realizacją powierzonych zadań oraz kontrola ich przebiegu

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane z zakresu prawa, ekonomii, socjologii, produkcji filmowej
- przynajmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 letnie na podobnych stanowiskach
- doświadczenie w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków publicznych
- znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie wspierania twórczości filmowej i innej działalności w dziedzinie kinematografii oraz realizacji wydarzeń kulturalnych
- znajomość zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych
- biegła znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w obsłudze klientów zewnętrznych i przygotowywaniu ofert sponsorskich
- doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na finansowanie projektów
- biegła obsługa komputera

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) *
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 6 na stanowisko Specjalisty w Wydziale Łódź Film Commission” należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3

w terminie do dnia: 30 kwietnia 2019 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 16/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 30 kwiecień 2019 16:00
Termin składania dokumentów: 30 kwiecień 2019 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2019-03-26 15:22:00)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2019-04-11 15:16:27)
Liczba odwiedzin: 1226520

design by fast4net