Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 57/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 7 grudzień 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- działalność koncepcyjna, projektowa i operacyjna przy projektach edukacyjnych i upowszechniających kulturę filmową
- stworzenie i nadzorowanie sieci powiazań między instytucjami i podmiotami działającymi w przestrzeni edukacji filmowej i upowszechniania kultury filmowej w Polsce
- udział w realizacji projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków europejskich, związanych z powstawaniem wystaw stałych i czasowych Narodowego Centrum Kultury Filmowej oraz związanych z działalnością edukacyjną
- udział w realizacji projektów edukacyjnych, finansowanych w ramach działalności bieżącej oraz współfinansowanych ze środków zewnętrznych
- przygotowywanie oraz realizacja budżetów projektów i utrzymywanie kontroli nad kosztami
- przygotowywanie okresowych rozliczeń rzeczowo-finansowych oraz rozliczenia końcowego projektów
- utrzymywanie stałych kontaktów z otoczeniem projektów, przeprowadzanie okresowych spotkań w celu zapewnienia odpowiedniej współpracy
- opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów naukowych i popularyzatorskich

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne na stanowisku związanym realizacją projektów w zakresie kultury
- znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie realizacji projektów kulturalnych
- doświadczenie w realizacji wydarzeń edukacyjnych
- doświadczenie w monitorowaniu wykonywania umów cywilno-prawnych
- znajomość toku produkcji filmowej i technologii przy niej wykorzystywanych
- umiejętność planowania i wdrażania planu w życie
- wysokie umiejętności interpersonalne

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 57 na stanowisko Specjalisty w Dziale Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 19 grudnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 19 grudzień 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 19 grudzień 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-12-07 09:05:08)
Liczba odwiedzin: 1226564

design by fast4net