Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 54/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Artystycznym Wydziału Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 14 listopad 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- tworzenie scenariuszy do strefy edukacyjnej Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w części poświęconej komiksowi oraz nadzór nad ich wdrożeniem
- stworzenie ekspozycji stałej w części mistrzowie polskiego komiksu oraz nadzór nad jej zawartością, pozyskaniem eksponatów, kontakty i współpraca z autorami polskich komiksów
- przygotowywanie i realizacja wystaw czasowych, w tym pozyskiwanie eksponatów, organizacja ekspozycji w ramach wystaw towarzyszących kolejnym edycjom Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi
- budowanie kolekcji prac polskich i zagranicznych oryginalnych plansz i grafik komiksowych oraz innych artefaktów związanych ze sztuką komiksu
- stworzenie merytorycznego scenariusza dla ścieżek tematycznych, edukacyjnych i warsztatowych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki z zakresu ochrony dóbr kultury, muzealnictwa, konserwatorstwa
- co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji wystaw poświęconych tematyce komiksowej
- osiągnięcia z zakresu edukacyjnej i dydaktycznej działalności wystawienniczej na gruncie komiksu
- gruntowna wiedza z zakresu historii komiksu
- biegła znajomość zagadnień technik wystawienniczych komiksu

Wymagania dodatkowe:
- znajomość Adobe Photoshop i Illustartor

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,v - w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 54 na stanowisko Specjalisty w Dziale Artystycznym Wydziału Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej”, należy składać osobiście w sekretariacie (I piętro) lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 27 listopada 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 27 listopad 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 27 listopad 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-11-14 09:00:43)
Liczba odwiedzin: 1226571

design by fast4net