Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 5/2020 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Artystycznym w Wydziale Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 28 sierpień 2020
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udział w procesie tworzenia i uruchamiania Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej
- udział w organizacji wydarzeń kulturalnych takich jak festiwale, turnieje, spotkania autorskie, spotkania z fanami, pokazy, warsztaty - w szczególności z zakresu gier i narracji interaktywnej
- pozyskiwanie licencji i artefaktów, przeprowadzanie analizy dokumentacji wystaw i ekspozycji, pełnienie funkcji koordynatora w realizowanych przedsięwzięciach, udział w naradach z wykonawcami
- udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi
- sporządzanie pism, raportów, sprawozdań, prezentacji i innych dokumentów dotyczących wykonywanych zadań
- uczestnictwo w pracach komisji przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych bądź w pracach innych, wyznaczonych zespołów

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie
- na stanowisko referenta nie jest wymagane doświadczenie zawodowe; na stanowisko specjalisty wymagany jest przynajmniej 2 letni staż pracy
- mile widziana znajomość branży gier komputerowych i środowiska twórców
- komunikatywna znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień z dziedziny technik wystawienniczych komiksu
- znajomość zagadnień z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa zamówień publicznych

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*

Oferta kandydata musi zawierać:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 5 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Artystycznym Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej” należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 25 września 2020 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 25 wrzesień 2020 16:00
Termin składania dokumentów: 25 wrzesień 2020 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2020-08-28 11:53:03)
Liczba odwiedzin: 1215394

design by fast4net