Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 5/2019 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Administracji w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 8 styczeń 2019
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- organizowanie prac porządkowych i czystościowych w zakresie utrzymania w należytym stanie obiektów kompleksu EC1 i terenów zewnętrznych, w tym terenów zielonych i elementów małej architektury
- koordynowanie działań w zakresie utrzymania porządku i czystości na obiekcie i terenach zewnętrznych, w tym nadzorowanie prac wykonywanych przez podmioty zewnętrzne
- gospodarowanie środkami chemicznymi oraz materiałami higienicznymi niezbędnymi do utrzymania czystości i porządku
- nadzorowanie i kontrola prawidłowości realizowania usług przez podmioty zewnętrzne z zakresu:
a) utrzymania czystości budynków i terenów zewnętrznych
b) odśnieżania terenów, usuwania śniegu z dachu, nawisów śnieżnych i sopli
c) utrzymania i pielęgnacji zieleni
- wizytowanie i obchody obiektów
- koordynowanie i dokonywanie przemieszczeń urządzeń, wyposażenia i mebli w kompleksie EC1 na zlecenie komórek organizacyjnych
- realizacja zakupów towarów i usług

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe
- doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym ze współpracą z podmiotami zewnętrznymi (przynajmniej roczne przy aplikacji na stanowisko referenta, trzyletnie na stanowisko specjalisty)
- prawo jazdy kat. B
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- dobra orientacja w terenie, samodzielność

Wymagania dodatkowe:
- biegła obsługa komputera, gotowość nabycia umiejętności obsługi wewnętrznych programów informatycznych

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) *
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 5 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Administracji”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 31 stycznia 2019 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 31 styczeń 2019 16:00
Termin składania dokumentów: 31 styczeń 2019 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2019-01-08 14:19:16)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2019-01-25 09:35:22)
Liczba odwiedzin: 1215292

design by fast4net