Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 50/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Opiekun ekspozycji (Animator) w Dziale Ekspozycji Centrum Nauki i Techniki w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
Data wprowadzenia: 20 październik 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- informowanie zwiedzających Centrum Nauki i Techniki o tematyce i sposobie korzystania z ekspozycji
- wspomaganie zwiedzających w interakcji z ekspozycją
- prowadzenie pokazów na stanowiskach ekspozycyjnych
- reagowanie na sytuacje kryzysowe - uszkodzenia ekspozycji, sytuacje losowe, udzielanie pierwszej pomocy
- bieżący nadzór nad ekspozycją - obsługa i monitorowanie prawidłowości działania urządzeń

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie przynajmniej średnie
- wysoki poziom kultury osobistej, komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów ze zróżnicowanymi grupami odbiorców
- zainteresowanie naukami ścisłymi i przyrodniczymi, pasja popularyzatorska
- umiejętność pracy w zespole, samodzielność
- gotowość do pozyskania nowej, niezbędnej do pracy wiedzy i umiejętności

Wymagania dodatkowe:
- znajomość języków obcych mile widziana
- posiadanie aktualnej książeczki Sanepidu

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 50 na stanowisko Animatora w Dziale Ekspozycji Centrum Nauki i Techniki”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 14 listopada 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 14 listopad 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 14 listopad 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-10-20 11:59:23)
Liczba odwiedzin: 1202893

design by fast4net