Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 49/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Kasjer/Referent w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta w wymiarze 1 etatu
TERMIN SKŁADANIA OFERT WYDŁUŻONY DO 14 LISTOPADA 2017 ROKU
Data wprowadzenia: 6 październik 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- obsługa systemu sprzedażowego i rezerwacyjnego
- generowanie raportów sprzedażowych, kontrolowanie przepływu dokumentów zgodnie z obowiązującymi zasadami
- przygotowywanie pakietów gotówkowych
- prowadzenie wymaganej procedurami dokumentacji i sprawozdawczości kasowej
- zapewnienie profesjonalnej, zgodnej z wymogami obsługi zwiedzających i uczestników wydarzeń kulturalnych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie przynajmniej średnie
- co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy w rozliczaniu i księgowaniu operacji kasowych bądź związane ze sprzedażą detaliczną
- umiejętność obsługi kasy fiskalnej
- znajomość zasad gospodarki kasowej i rozliczeń finansowych

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 49 na stanowisko Kasjera/Referenta w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 14 listopada 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 14 listopad 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 14 listopad 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-10-06 08:56:03)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2017-10-20 12:00:29)
Liczba odwiedzin: 1202657

design by fast4net