Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 44/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Artystycznym w Wydziału Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w wymiarze ½ etatu
Data wprowadzenia: 4 sierpień 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- inicjowanie, opracowywanie planów, harmonogramów i scenariuszy a także organizowanie wydarzeń artystycznych związanych z grami komputerowymi
- redagowanie wniosków, aplikacji i ofert w zakresie pozyskiwania partnerów handlowych do projektów związanych z grami komputerowymi
- prowadzenie zajęć i warsztatów z zakresu historii, tworzenia, zastosowania i klasyfikacji gier komputerowych jako awangardy współczesnej kultury audiowizualnej
- prowadzenie profili o tematyce gier komputerowych w mediach społecznościowych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe z zakresu nauk humanistycznych
- przynajmniej 2 letni staż pracy na podobnych stanowiskach
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć, warsztatów w obszarze gier komputerowych
- znajomość branży gier komputerowych i środowiska twórców
- gruntowna wiedza z zakresu historii komiksu i gier komputerowych
- umiejętność prowadzenia profili o tematyce gier komputerowych w mediach społecznościowych
- doświadczenie w redagowaniu wniosków, aplikacji i ofert dot. organizacji imprez związanych z grami komputerowymi
- biegła znajomość języka angielskiego

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 44 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Artystycznym”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 18 sierpnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 18 sierpień 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 18 sierpień 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-08-04 14:14:29)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2017-08-04 14:23:41)
Liczba odwiedzin: 1202622

design by fast4net