Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 4/2019 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Kierownik Działu Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 7 styczeń 2019
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- realizacja strategii edukacyjno-dydaktycznej Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- koordynowanie i rozwijanie prac nad projektami edukacyjnymi Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- kierowanie pracami w różnych fazami projektowania wystaw i innych inicjatyw edukacyjnych
- analiza i twórcze wykorzystywanie wzorców krajowych i zagranicznych w tworzeniu programów edukacji audiowizualnej
- przygotowywanie warsztatów demonstracyjnych w ramach ścieżek dydaktycznych
- inicjowanie i przygotowywanie wszelkich zadań i procesów, materiałów niezbędnych do ich realizacji, a także opracowywanie szacunku kosztów poszczególnych działań i zadań
- sporządzanie dokumentacji do wszczęcia postępowań o udzielanie zamówień publicznych w odniesieniu do prowadzonych prac
- kontrolowanie procesu zawierania i realizowania umów z podmiotami zewnętrznymi
- realizowanie i kontrolowanie pełnego procesu zarządczego - od etapu wniosku, przez realizację projektu, po jego rozliczenie - również w funkcjonującym systemie informatycznym

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, kulturoznawczych
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związane z zarządzaniem projektami w sferze edukacji i kultury
- znajomość wybranego języka obcego nowożytnego w stopniu komunikatywnym
- zdolności kierownicze, umiejętność zarządzania zespołem i pracy w zespole, precyzja, cierpliwość, dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe
- znajomość historii kina i zjawisk filmu najnowszego, a także kultury współczesnej
- wysokie umiejętności w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych, warsztatowych, szkoleniowych
- znajomość zjawisk i programów z zakresu edukacji audiowizualnej krajowych i zagranicznych
- doświadczenie w organizacji praktyk edukacyjnych z zakresu historii kina i filmu najnowszego

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) *

* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 4 na stanowisko Kierownika Działu Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej” należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 28 lutego 2019 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 28 luty 2019 16:00
Termin składania dokumentów: 28 luty 2019 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2019-01-07 13:41:32)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2019-01-29 12:45:51)
Liczba odwiedzin: 1226509

design by fast4net