Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 4/2018 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1/4 etatu
Data wprowadzenia: 10 styczeń 2018
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- działalność koncepcyjna, projektowa i operacyjna przy projektach edukacyjnych i upowszechniających kulturę filmową, szczególnie w zakresie wykorzystania cyfrowych technologii rejestracji i przetwarzania obrazu
- udział w realizacji projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków europejskich, związanych z powstawaniem wystaw stałych i czasowych Narodowego Centrum Kultury Filmowej oraz związanych z działalnością edukacyjną
- udział w realizacji projektów edukacyjnych, finansowanych w ramach działalności bieżącej oraz współfinansowanych ze środków zewnętrznych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie reżyserskim, operatorskim lub pokrewnym filmowym
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne na stanowisku związanym z realizacją projektów w zakresie kultury
- doświadczenie w pracy na planie zdjęciowym w funkcji reżysera lub operatora obrazu
- doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych
- znajomość toku produkcji filmowej
- bardzo dobra znajomość technologii wykorzystywanych przy produkcji filmu, w tym w szczególności sprzętu kamerowego i oświetleniowego
- obsługa profesjonalnego sprzętu kamerowego
- umiejętność planowania i wdrażania planu w życie

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 4 na stanowisko Specjalisty w Dziale Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 24 stycznia 2018 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 24 styczeń 2018 16:00
Termin składania dokumentów: 24 styczeń 2018 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2018-01-10 09:49:13)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2018-01-10 09:49:53)
Liczba odwiedzin: 1202586

design by fast4net