Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 38/„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Wydziale Eksploatacji i Inwestycji w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 13 grudzień 2022
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego nad budynkami i urządzeniami budowlanymi
- zlecanie napraw, serwisów i przeglądów lub zakupu materiałów eksploatacyjnych na potrzeby utrzymania nieruchomości
- prowadzenie i dokumentowanie przeprowadzanych kontroli postępu i monitorowanie prac realizowanych przez wykonawców
- sporządzania zestawień, sprawozdań, rozliczeń w zakresie powierzonych zadań
- przejęcie i archiwizacja wszelkich certyfikatów i deklaracji zgodności oraz protokołów badań i sprawdzeń
 - udział w przygotowywaniu opisów przedmiotów zamówienia, projektów umów, szacunków cenowych, wniosków, zapotrzebowań i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowań
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
- przy wykształceniu wyższym - przynajmniej 2 letnie doświadczenie , przy średnim - 4 letnie doświadczenie przy zarządzaniu nieruchomościami
 
Wymagania dodatkowe
- kursy i szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami, znajomość przepisów z zakresu zarządzania nieruchomościami
- umiejętność prowadzenia książki obiektu budowlanego
- znajomość obsługi programu Autocad
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
„- EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania na stronie BIP
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 38 na stanowisko Specjalisty w Wydziale Eksploatacji i Inwestycji należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 29 stycznia 2023 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 29 styczeń 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 29 styczeń 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2022-12-13 08:08:09)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2023-01-05 08:27:48)
Liczba odwiedzin: 1215286

design by fast4net