Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 38/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Naukowo-Dydaktycznym (w zakresie współpracy z instytucjami edukacyjnymi) Centrum Nauki i Techniki w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 21 lipiec 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca ze szkołami, uczelniami, innymi instytucjami edukacyjnymi oraz popularyzacyjnymi
- organizowanie spotkań dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz przedstawicieli innych instytucji
- współtworzenie koncepcji projektów edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki oraz udział w ich realizacji
- udział w projektach naukowych i badawczych prowadzonych w Centrum Nauki i Techniki
- tworzenie budżetów działań oraz nadzór nad ich realizacją

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki w zakresie nauk przyrodniczych
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie w opracowywaniu programów oraz realizacji projektów edukacyjnych
- znajomość środowiska edukacyjnego i naukowego
- podstawowa wiedza z zakresu historii nauki, jej bieżącego stanu oraz perspektyw rozwoju
- znajomość aktów prawnymi dotyczących edukacji (o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym, o standardach kształcenia nauczycieli)
- umiejętność przygotowywania dokumentów i prowadzenia oficjalnej korespondencji w języku angielskim
- wysoki poziom kultury osobistej, nienaganne słownictwo i wysoka kultura języka
- wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów ze zróżnicowanymi grupami odbiorców

Wymagania dodatkowe:
- kursy, szkolenia, studia podyplomowe, podwyższające kompetencje na stanowisku pracy
- doświadczenie w pracy naukowej
- doświadczenie zawodowe w instytucjach popularyzujących naukę, organizacjach pozarządowych z obszaru edukacji, harcerstwie, itp.
- kwalifikacje dydaktyczne do nauczania w szkołach
- obsługa systemów CMS
- znajomość języków państw ościennych

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 38 na stanowisko Specjalisty w Dziale Naukowo-Dydaktycznym”, należy składać osobiście w sekretariacie (I piętro) lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 14 sierpnia 2017 roku
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 14 sierpień 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 14 sierpień 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-07-21 11:42:51)
Liczba odwiedzin: 1226558

design by fast4net