Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 36/„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Zastępca Kierownika Wydziału Marketingu i Komunikacji w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 4 listopad 2022
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udział w prowadzeniu wszechstronnych działań na rzecz budowy wizerunku Instytucji
- działalność publikacyjna - opracowywanie informacji związanych z prowadzona działalnością, obsługa medialno-informacyjna imprez i wydarzeń artystycznych
- kompleksowe opracowywanie założeń projektowych kampanii informacyjnych i promocyjnych
- prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej, wydawniczej
- współpraca z partnerami oraz instytucjami w zakresie działań promocyjnych
- współudział w obsłudze Instytucji w zakresie projektów graficznych i tworzenia grafiki
- przygotowywanie i występowanie z ofertą Instytucji do szkół i innych podmiotów
- nadzorowanie  i monitorowanie efektywności realizacji działań marketingowych dla całej firmy i poszczególnych komórek organizacyjnych
- prowadzenie i nadzorowanie prowadzenia dokumentacji związanej z powierzonymi pracami
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym bądź samodzielnym związanym
z marketingiem i komunikacją
- bardzo dobra i praktyczna znajomość technik i narzędzi marketingowych w zakresie sprzedaży, a także promocji i tworzenia wizerunku firmy
- umiejętność tworzenia i wdrażanie planów i strategii marketingowych, udział w planowaniu budżetu marketingowego oraz monitorowanie jego realizacji
- zdolność budowania i analizowania kampanii marketingowych oraz umiejętność tworzenia i wprowadzania nowych produktów na rynek 
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania na stronie BIP
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 36 na stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Marketingu i Komunikacjinależy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 9 grudnia 2022 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi  Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 9 grudzień 2022 16:00
Termin składania dokumentów: 9 grudzień 2022 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2022-11-04 13:20:30)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2022-11-15 14:31:16)
Liczba odwiedzin: 1215346

design by fast4net