Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 33/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Technik w Dziale Serwisu Ekspozycji w Wydziale Centrum Nauki i Techniki w wymiarze 1 etatu UWAGA! zmiana terminu składania ofert!
Data wprowadzenia: 5 lipiec 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udział w czynnościach odbiorowych aranżacji i wyposażenia ekspozycji Centrum Nauki i Techniki
- dokonywanie przeglądów maszyn i urządzeń
- bieżący serwis eksponatów, prowadzenie dokumentacji serwisowej
- udział w analizowaniu przyczyn awarii i podejmowaniu działań zapobiegawczych, zapewnienie ciągłości pracy eksponatów
- montaż i demontaż wystaw czasowych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie średnie techniczne (specjalności: mechanik, mechatronik, elektronik, informatyk lub pokrewne)
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w serwisowaniu maszyn i urządzeń
- umiejętność czytania i opracowywania dokumentacji projektowej
- znajomość serwisowania urządzeń mechatronicznych
- wysokie zdolności manualne

Wymagania dodatkowe:
- posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego G1 do 1kV
- posiadanie uprawnień spawacza, pracy na wysokości pow. 3 m.
- komunikatywna znajomość języka angielskiego

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 33 na stanowisko Technika w Dziale Serwisu Ekspozycji”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 10 sierpnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 10 sierpień 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 10 sierpień 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-07-05 09:04:45)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2017-07-14 15:26:35)
Liczba odwiedzin: 1202628

design by fast4net