Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 32/2022 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Projekcji i Wydarzeń Filmowych do spraw oferty programowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 7 październik 2022
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udział w realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków europejskich związanego z wyposażeniem przestrzeni Zespołu Sal Kinowych Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- praca nad przygotowaniem docelowych aktywności, oferty programowej Zespołu Sal Kinowych
- kreowanie i prowadzenie inicjatyw upowszechniających kulturę filmową o lokalnym i ogólnopolskim wymiarze
- działalność bieżąca w zakresie projekcji i wydarzeń filmowych
- prowadzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu zapewnienia odpowiedniej oferty programowej
- współtworzenie materiałów reklamowo-informacyjnych na potrzeby stron internetowych i mediów społecznościowych
- przygotowywanie, prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe
- doświadczenie w programowaniu przeglądów filmowych i organizowaniu wydarzeń upowszechniających kulturę filmową
- znajomość zagadnień związanych z przepisami o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 
Wymagania dodatkowe:
- udział w realizacji projektów w sektorze kultury, animacji kulturalnej bądź mediów
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 32 na stanowisko Specjalisty w Dziale Projekcji i Wydarzeń Filmowych Narodowego Centrum Kultury Filmowej należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 13 listopada 2022 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy  w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 13 listopad 2022 16:00
Termin składania dokumentów: 13 listopad 2022 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2022-10-10 08:30:38)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2022-10-14 11:53:28)
Liczba odwiedzin: 1171060

design by fast4net