Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 32/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Serwisu Ekspozycji w Wydziale Centrum Nauki i Techniki w wymiarze 1 etatu UWAGA! Zmiana terminu składania ofert!
Data wprowadzenia: 5 lipiec 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udział w czynnościach odbiorowych aranżacji i wyposażenia ekspozycji Centrum Nauki i Techniki
- udział w aranżacji warsztatu na potrzeby utrzymania i serwisu ekspozycji
- projektowanie i prototypowanie przyszłych eksponatów
- obsługa drukarek 3D (filamentowych i żywicowych) oraz plotera laserowego
- wykonywanie zleceń na druk i plotowanie laserowe zleconych elementów
- wsparcie merytoryczne techników utrzymania ekspozycji
- udział w analizowaniu przyczyn awarii i podejmowaniu działań zapobiegawczych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe techniczne
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach pracy, w tym roczne w projektowaniu i wykonywaniu druku 3D
- umiejętność czytania i prowadzenia dokumentacji projektowej
- znajomość programowania drukarek 3D i ploterów laserowych
- komunikatywna znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe:
- posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego G1 do 1kV

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 32 na stanowisko Specjalisty w Dziale Serwisu Ekspozycji”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 10 sierpnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 10 sierpień 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 10 sierpień 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-07-05 09:01:57)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2017-07-14 15:25:55)
Liczba odwiedzin: 1202579

design by fast4net