Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 3/2024 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 46 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy Specjalista w Dziale Wystaw i Zbiorów w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu.
Data wprowadzenia: 6 luty 2024
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • Opracowywanie koncepcji wydarzeń wystawienniczych;
 • Koordynowanie działań wystawienniczych w przestrzeniach Narodowego Centrum Kultury Filmowej;
 • Tworzenie i prowadzenie budżetów projektów wystawienniczych;
 • Ustalanie i nadzór nad harmonogramami projektów;
 • Przygotowywanie i koordynacja umów, zamówień i wniosków z zakresu zamówień publicznych;
 • Nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań;
 • Współpraca z zespołami projektowymi, artystami multimedialnymi i wykonawcami elementów scenografii wystawienniczej;
 • Archiwizacja dokumentacji.
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
 • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach kultury;
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami kulturalnymi;
 • Doświadczenie w produkowaniu projektów wystawienniczych;
 • Szeroka wiedza z zakresu kultury i sztuki;
 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Obsługa programu Excel;
 • Zdolności organizacyjne i komunikacyjne;
 • Samodzielność w działaniu;
 • Kreatywność.
 
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane:
 
 • Wykształcenie profilowe z zakresu zarządzania procesami w kulturze;
 
 
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie i pewne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w instytucji kultury;
 • pracę w nowoczesnej i prestiżowej przestrzeni EC1;
 • umowę o pracę w instytucji nastawionej na promocję filmu ambitnego i realizację działań upowszechniających kulturę filmową;
 • możliwość realizowania ambitnych przedsięwzięć kulturalnych;
 
 • dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • nagrody jubileuszowe;
 • dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych;
 • pakiet socjalny w ramach ZFŚS, w tym: dofinansowanie karty sportowej; dofinansowanie wypoczynku; dofinansowanie wakacji dzieci;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
- cv lub
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Oferty można składać w terminie do dnia: 06.03.2024 roku jedną z poniższych dróg:
W temacie wiadomości proszę wpisać: „Nabór nr 3 na stanowisko Specjalisty w Dziale Wystaw i Zbiorów”.
W treści maila proszę o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). 
 
Papierowo w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr 3 na stanowisko Specjalisty w Dziale Wystaw i Zbiorów”.
 
 • osobiście w sekretariacie,
 • listownie.
Adres składania dokumentów:
„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 6 marzec 2024 16:00
Termin składania dokumentów: 6 marzec 2024 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2024-02-06 12:03:22)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2024-02-08 09:32:53)
Liczba odwiedzin: 1202525

design by fast4net