Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 31/2022 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista/Główny Specjalista w Wydziale Serwisu Ekspozycji w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 27 wrzesień 2022
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udział w projektowaniu elementów scenografii dla wystaw i innych elementów produkowanych „własnymi siłami”
- nadzór nad zgodnością realizowanych wystaw i scenografii z dokumentacja projektową
- opiniowanie projektów wykonawczych i warsztatowych oraz dokumentacji powykonawczej inwestycji
- kontrola postępu i monitorowanie prac poszczególnych wykonawców oraz odzwierciedlenie stanu postępu robót
w dokumentach związanych z dokonywanymi płatnościami
- udział naradach koordynacyjnych, w odbiorach technicznych wraz ze spisaniem protokołów odbiorów technicznych
i końcowych
- sporządzania zestawień, sprawozdań, rozliczeń w zakresie powierzonych zadań
- udział w przygotowywaniu opisów przedmiotów zamówienia, projektów umów, szacunków cenowych, wniosków
 i innych dokumentów związanych z zakresem swego działania
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe techniczne spec. konstrukcyjno-budowlana lub architektoniczna
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w tym min. roczne związane z projektowaniem elementów konstrukcyjnych lub architektonicznych
- obsługa programu CAD
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane:
- uprawnienia projektowe lub wykonawcze
- doświadczenie przy projektach konstrukcyjnych i dokonywaniu obliczeń
- umiejętność czytania rysunków technicznych
- umiejętność sporządzania rysunków i projektów technicznych i warsztatowych
- znajomość obsługi programów graficznych
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu, jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania na stronie BIP
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 31 na stanowisko Specjalisty/Głównego Specjalisty w Wydziale Serwisu Ekspozycji” należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 22 października 2022 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 22 październik 2022 16:00
Termin składania dokumentów: 22 październik 2022 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2022-09-27 12:47:43)
Liczba odwiedzin: 1226262

design by fast4net