Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 31/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Główny Specjalista/Ekspert w Dziale Inwestycji (branża sanitarna) w wymiarze 1 etatu UWAGA! zmiana terminu składania ofert!
Data wprowadzenia: 30 czerwiec 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udział w opracowaniu i opiniowaniu programów funkcjonalno-użytkowych, opiniowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej inwestycji budowlanych
- udział w opracowywaniu harmonogramu rzeczowej realizacji inwestycji budowlanych i harmonogramów częściowych oraz monitorowanie ich wykonania
- monitorowanie prac wykonawców oraz odzwierciedlenie stanu postępu robót w dokumentach związanych z dokonywanymi płatnościami
- dokonywanie odbiorów technicznych wraz ze spisaniem protokołów odbiorów technicznych i końcowych oraz wyodrębnienie usterek do usunięcia w ramach realizowanych robót
- kontrola i dbałość o realizację inwestycji budowlanych zgodnie z ustalonym podziałem prac
- opracowywanie procedur odbiorowych dla poszczególnych pakietów przetargowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rodzaju prac
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe techniczne ze specjalnością instalacje sanitarne, inżynieria środowiska
- przynajmniej 5 letnie doświadczenie na stanowiskach pracy związanych z kierowaniem robotami
- uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- bardzo dobra znajomość prawa budowlanego a także przepisów związanych z realizacją inwestycji
- znajomość pakietu biurowego, programów typu AutoCad, Norma

Wymagania dodatkowe:
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego: E i D gr. 1,2,3
- realizacja inwestycji zawartych w ewidencji lub rejestrze zabytków

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 31 na stanowisko Głównego Specjalisty/Eksperta w Dziale Inwestycji”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 10 sierpnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 10 sierpień 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 10 sierpień 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-06-30 10:16:48)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2017-07-14 15:25:21)
Liczba odwiedzin: 1202575

design by fast4net