Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 30/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Upowszechniania Kultury Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu UWAGA! Zmiana terminu składania ofert!
Data wprowadzenia: 30 czerwiec 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- koordynacja prac nad projektami filmowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi realizowanymi w Narodowym Centrum Kultury Filmowej
- realizacja koncepcji i organizacja wydarzeń filmowych, festiwali i przeglądów
- koordynacja współpracy między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi
- rozwój inicjatyw upowszechniających kulturę (w tym przede wszystkim filmową) o lokalnym i ogólnopolskim wymiarze
- uczestnictwo w pracach nad różnymi fazami projektów ścieżek dydaktycznych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej
- realizowanie pełnego procesu zarządczego – od etapu wniosku, przez realizację projektu, po jego rozliczenie

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach pracy
- kompetencje w zakresie realizacji projektów kulturalnych
- znajomość procedur zarządczych, w tym znajomość prawa zamówień publicznych
- wysokie kompetencje interpersonalne, kreatywność, cierpliwość i precyzyjność

Co oferujemy:
- praca w zespole kreatywnym przygotowującym projekt Narodowego Centrum Kultury Filmowej
- wkład w powstanie od podstaw narodowej instytucji kultury zajmującej się propagowaniem wiedzy o kinie
- możność poznania i kreowania wszelkich aspektów działalności wystawienniczej, edukacyjnej w zakresie kultury filmowej
- tworzenie wydarzeń kulturalnych i filmowych

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 30 na stanowisko Specjalisty w Dziale Upowszechniania Kultury Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia:10 sierpnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 10 sierpień 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 10 sierpień 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-06-30 10:14:36)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2017-07-14 15:24:41)
Liczba odwiedzin: 1202849

design by fast4net