Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 28/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 1 czerwiec 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- opracowywanie harmonogramu projektów związanych z działalnością edukacyjną Narodowego Centrum Kultury Filmowej oraz ich realizacja
- przygotowywanie oraz realizacja budżetów projektów z zakresu edukacji filmowej i utrzymywanie kontroli nad kosztami
- przygotowywanie okresowych rozliczeń rzeczowo-finansowych oraz rozliczenia końcowego projektów
- utrzymywanie stałych kontaktów z otoczeniem projektów, przeprowadzanie okresowych spotkań w celu zapewnienia odpowiedniej współpracy, nadzorowanie realizacji umów, utrzymanie kontaktów z kontrahentami i prowadzenie korespondencji, udział w procedurach odbiorowych, przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia
- opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów naukowych i popularyzatorskich

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe
- przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne na stanowisku związanym z koordynacją lub realizacją projektów (prosimy opisać w liście motywacyjnym realizowane projekty i wskazać ich wartość)
- znajomość prawa zamówień publicznych
- znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich
- doświadczenie w monitorowaniu wykonywania umów cywilno-prawnych
- znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie realizacji projektów kulturalnych

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 28 na stanowisko Specjalisty w Dziale Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej”,
należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 16 czerwca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 16 czerwiec 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 16 czerwiec 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-06-01 15:33:20)
Liczba odwiedzin: 1202814

design by fast4net