Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 27/2022 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Zastępca Głównego Księgowego w Wydziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 4 sierpień 2022
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
 • nadzór nad całokształtem funkcjonowania aspektów księgowych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • przygotowywanie zestawień i raportów w oparciu o zapisy na kontach księgowych
 • czynny udział w audytach wewnętrznych, zewnętrznych i kontrolach podatkowych
 • współpraca z Organizatorami Instytucji w zakresie dotacji podmiotowych i celowych
 • współpraca przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, współpraca z Biegłym Rewidentem
 • kontrola finansowa dokumentów oraz kontrola poprawności transakcji we współpracy z innymi działami
 • udział w tworzeniu procedur i regulaminów wewnętrznych
 • organizacja pracy Wydziału Finansowo-Księgowego
 • bieżąca współpraca z Głównym Księgowym
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe  o profilu  ekonomia, rachunkowość, finanse
- doświadczenie na kierowniczym stanowisku pracy
- znajomość polskich przepisów dotyczących rachunkowości, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług
- bardzo dobra obsługa programu MS Excel
- doświadczenie w pracy w systemie klasy ERP
- samodzielność w wykonywaniu obowiązków i inicjatywa w proponowaniu rozwiązań
- komunikatywność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane
- doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych
- znajomość programu księgowego eNova
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania na stronie BIP
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 27 na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego w Wydziale Finansowo-Księgowym” należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia9 września 2022 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi  Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 9 wrzesień 2022 16:00
Termin składania dokumentów: 9 wrzesień 2022 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2022-08-04 11:07:43)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2022-08-11 10:57:04)
Liczba odwiedzin: 1202550

design by fast4net