Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 27/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Technik w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksu w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 1 czerwiec 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- obsługa techniczna budynków kompleksu EC1w zakresie instalacji sanitarnych obejmujących; centralne ogrzewanie, wentylację mechaniczną, klimatyzację, kanalizację sanitarną i deszczową
- prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych, naprawczych i remontowych sieci i urządzeń sanitarnych a także utrzymywanie ich w należytej sprawności
- prowadzenie prac prewencyjnych, przeglądów, remontów i konserwacji urządzeń, instalacji infrastruktury sanitarnej
- prowadzenie i aktualizacja dokumentacji urządzeń, instalacji i infrastruktury sanitarnej i branży mechanicznej
- gromadzenie danych, sporządzanie raportów, analiz dotyczących zużycia mediów
- nadzorowanie podmiotów zewnętrznych realizujących prace serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne, remontowe, konserwacyjne
- prowadzenie nadzoru technicznego w zakresie eksploatacji przez najemców instalacji i urządzeń sanitarnych oraz zużycia mediów
- obsługa techniczna wydarzeń organizowanych na terenie kompleksu

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie średnie techniczne - instalacje sanitarne
- przynajmniej 5 letnie doświadczenie na budowie lub na stanowiskach związanych z eksploatacją obiektów
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej
- posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego E do 1 kV, gr. 1,2,3

Wymagania dodatkowe
- posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego D gr. 2

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór Nr 27 na stanowisko Technika w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksu”,
należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 16 czerwca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane. „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 16 czerwiec 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 16 czerwiec 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-06-01 15:30:57)
Liczba odwiedzin: 1202827

design by fast4net