Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 25/2022 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy Specjalista w Dziale Doświadczenia Klienta Centrum Nauki i Techniki w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 25 lipiec 2022
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- realizacja projektów związanych w szczególności z modernizacją i rozwojem ekspozycji oraz wystawami czasowymi
- opracowywanie harmonogramu rzeczowej realizacji projektów
- przygotowywanie oraz realizacja budżetów projektów i utrzymywanie kontroli nad kosztami
- dział w procedurach dotyczących udzielania zamówień publicznych
- utrzymywanie stałych kontaktów z otoczeniem projektów, przeprowadzanie okresowych spotkań w celu zapewnienia odpowiedniej współpracy
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie
- przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne na stanowisku związanym z koordynacją lub realizacją projektów (prosimy opisać realizowane projekty i wskazać ich wartość)
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane
- studia podyplomowe lub certyfikaty związane z zarządzaniem projektami lub zarządzaniem w kulturze
- szkolenia związane z projektowaniem produktów i usług (np. Design Thinking)
- doświadczenie jako producent wystawy, kurator wystawy
- doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych, tworzeniu oferty kultury
- obsługa programów wspomagających zarządzanie projektami
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania na stronie BIP
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 25 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Doświadczenia Klienta należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 31 sierpnia 2022 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 31 sierpień 2022 16:00
Termin składania dokumentów: 31 sierpień 2022 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2022-07-25 10:19:10)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2022-08-02 10:13:07)
Liczba odwiedzin: 1202588

design by fast4net