Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 24/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Kierownik Wydziału Marketingu i Komunikacji w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 20 wrzesień 2023
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało tworzenie polityki marketingowej i handlowej w oparciu o długookresową strategię, a w szczególności:
- opracowywanie strategii marketingu i komunikacji, a także sprzedaży, ustalanie działań priorytetowych;
- tworzenie, wdrażanie planów marketingowych oraz monitorowanie ich realizacji;
- nadzorowanie i stała kontrola efektywności podejmowanych działań marketingowych dla całej firmy i komórek organizacyjnych;
- planowanie i monitorowanie działań sprzedażowych i marketingowych, w tym badania rynku, ustalanie poziomu cen produktów i usług, ustalanie najkorzystniejszych kanałów dystrybucji,
- definiowanie celów promocyjnych;
- nadzorowanie współpracy z firmami zewnętrznymi (agencjami reklamowymi, drukarniami), a także działalności z zakresu public relations.
- kierowanie pracą wydziału.
 
Wymagania niezbędne/konieczne
- przynajmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 letnie na stanowisku kierowniczym w obszarze tworzenia i wdrażania strategii marketingowych;
- doświadczenie z zakresu realizacji, analizy i optymalizacji kampanii promocyjnych i wizerunkowych;
- doświadczenie w dziedzinie marketingu, sprzedaży i public relations;
- wykształcenie wyższe magisterskie;
- wiedza i umiejętności z zakresu prowadzenia badań i analiz rynkowych;
- silna orientacja na uzyskanie potrzebnych wyników;
- bardzo dobra praktyczna znajomość technik i narzędzi marketingowych w zakresie sprzedaży, a także promocji i tworzenia wizerunku firmy;
- zdolność analizowania kampanii marketingowych oraz umiejętność tworzenia i wprowadzania nowych produktów na rynek;
- umiejętności związane z kierowaniem, motywowaniem, angażowaniem zespołu pracowników;
- zarządzanie budżetem marketingowym zgodnie z przepisami praca
 
Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w dziale marketingu w jednostce finansów publicznych;
- doskonała umiejętność komunikacji, zaangażowanie i dynamizm;
- pozytywne nastawienie do zmian, elastyczność w działaniu;
- wysoki poziom samodzielności i kreatywności;
- otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi; zdolności negocjacyjne;
- bardzo dobra organizacja pracy.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
- cv lub zamiennie- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 24 na stanowisko Kierownika Wydziału Marketingu i Komunikacji”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 19.10.2023 roku
 
Oferty można składać również na adres mailowy: rekrutacje@ec1lodz.pl
W temacie wiadomości proszę o wpisanie treści: „Nabór nr 24”.
W treści maila proszę o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). 
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
 
Data ważności: 19 październik 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 19 październik 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-09-20 10:25:46)
Liczba odwiedzin: 1202871

design by fast4net