Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 23/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Opiekun w Dziale Doświadczenia Klienta w Centrum Nauki i Techniki w wymiarze 3/4 etatu
Data wprowadzenia: 14 wrzesień 2023
Treść ogłoszenia: Twój zakres obowiązków
 • oprowadzanie zwiedzających po ekspozycjach;
 • informowanie zwiedzających o tematyce i sposobie korzystania ze stanowisk ekspozycyjnych i innych elementów oferty;
 • reagowanie na sytuacje kryzysowe - uszkodzenia ekspozycji, sytuacje losowe;
 • bieżący nadzór nad ekspozycją - obsługa i monitorowanie prawidłowości działania urządzeń;
 • nadzorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku na terenie ekspozycji.
Nasze wymagania
 • wykształcenie przynajmniej średnie;
 • umiejętność ciekawego i zrozumiałego przekazywania wiedzy o otaczającym świecie;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • umiejętność nawiązywania relacji ze zróżnicowanymi grupami odbiorców;
 • gotowość do pozyskania nowej wiedzy i umiejętności;
 • gotowość do pracy w weekendy.
Mile widziane
 • znajomość języków obcych;
 • doświadczenie w popularyzacji nauki;
 • doświadczenie w zakresie obsługi klientów;
 • kurs wychowawcy wypoczynku.
Benefity
 • dofinansowanie zajęć sportowych;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • elastyczny czas pracy;
 • dofinansowanie wypoczynku;
 • dofinansowanie wakacji dzieci.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 

Oferta kandydata musi zawierać

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania na stronie BIP
 
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: Nabór Nr 23 na stanowisko Opiekuna w Dziale Doświadczenia Klienta”, należy składać w terminie do 10 października 2023 r.,  osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-021 Łódź, ul. Tuwima 46

Oferty można składać również na adres mail: rekrutacje@ec1lodz.pl .
W temacie wiadomości proszę o wpisanie treści „ Nabór Nr 23” .

W treści maila proszę o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 10 październik 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 10 październik 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-09-14 15:23:43)
Liczba odwiedzin: 1202678

design by fast4net