Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 23/2022 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Naukowo-Dydaktycznym w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 7 lipiec 2022
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- tworzenie scenariuszy i realizacja zajęć edukacyjnych oraz popularyzatorskich
- tworzenie koncepcji projektów edukacyjnych, udział w przygotowywaniu dokumentacji, realizacji projektów, nadzorze nad ich realizacją i rozliczaniu
- opracowywanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych
- współtworzenie budżetów działań oraz nadzór nad ich realizacją
- udział w pracach komisji przetargowych związanych z zakresem powierzonych zadań
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji zajęć dydaktycznych lub popularno-naukowych z zakresu fizyki lub (elektro)techniki
- znajomość wymagań podstawy programowej w zakresie swojej dziedziny (na poziomie szkoły podstawowej
i średniej)
- znajomość języka angielskiego (komunikacja, czytanie tekstów ze zrozumieniem)
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane
- specjalizacja w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii)
- doświadczenie w pracy w instytucjach popularyzujących naukę, organizacjach pozarządowych z obszaru edukacji, harcerstwie, kołach naukowych
- kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do nauczania, uprawnienia wychowawczy wypoczynku kolonijnego
- ukończony kurs na kierownika wypoczynku
- podstawowa znajomość języka ukraińskiego
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu, jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 23 na stanowisko Specjalisty w Dziale Naukowo-Dydaktycznym” należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 22 lipca 2022 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 22 lipiec 2022 16:00
Termin składania dokumentów: 22 lipiec 2022 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2022-07-07 14:13:26)
Liczba odwiedzin: 1202611

design by fast4net